હૃદયરોગની બિમારીઓ માટે ડાયાબિટીસને મુખ્ય જોખમી પરિબળ માનવામાં આવે છે.

હૃદયરોગની બિમારીઓ માટે ડાયાબિટીસને મુખ્ય જોખમી પરિબળ માનવામાં આવે છે.
#diabetes#diabetesmellitus#hearthealth#healthyyou#heartdiseases#keyurparikh
https://www.keyurparikh.com/