હૃદય એ એક ઈલેક્ટ્રિક પમ્પ છે.

Electrical Pump

#heart #hearthealth #electricpump #keyurparikh