હૃદય એ એક ઈલેક્ટ્રિક પમ્પ છે.

Electrical pump

હૃદય એ એક ઈલેક્ટ્રિક પમ્પ છે.

#heart #hearthealth #electricpump #keyurparikh