આઠ વરસથી કેયુર પરીખ સાહેબ દ્વારા ખુબ જ સારી સારવાર મળી છે અમારુ લાંબુ આયુષ તેઓને આભારી છે…..રમીલા કે પટેલ પાલનપુર(ટકાયાસુ પેશન્ટ)