મ ને dr. કેયુર પરીખ સાહેબે બાયપાસ સર્જરી માંથી બચાવી લીધેલી છે.મારા ફેમિલી માટે dr શ્રી ભગવાન સમાન છે