Dr Keyur Parikh is good doctor. Very good nature & behavior.