Dr. Keyur Parikh sir ni tretment sari lagi.mara pappa ne temni tretment saras thai che.n staf pan ghano saro che.