Dr. Keyur Parikh Sir ni treatment khubj saras hati Mara papa ni herat ni ex nali 95 ‰ block hati Emni treatment thi Amne santosh che… Tatha temno swabhav pan khubj saras rahyo amne lunch no time hovathi lunch pan teo ej kravyo khubj Aabhar Dr. Keyur Parikh Sir