Oh. Dr. Keyur sir bau sara chhe ne emnu kam bau saru chhe & hospital nu kam bau saru laggy.